Provozní podmínky

Tyto webové stránky jsou provozovány společností intercore solutions s.r.o. pro své služby. Přístup je umožněn pouze v souladu s následujícími podmínkami ("podmínky").

Upozornění na autorská práva

Autorská práva na veškeré práce obsažené v této webové stránce včetně, nikoli však pouze, veškerého softwaru, grafického designu, textu, zvukových nahrávek a obrázků jsou majetkem nebo v licenci společnosti intercore solutions s.r.o., pokud jí není výslovně uvedeno jinak. Přístup k této prezentaci máte a používat ji smíte pouze pro vlastní potřebu. Není možné ji celou ani její komponenty kopírovat, dále posílat, vystavovat, používat, šířit (za úplatu či bezúplatně), udělovat licence, měnit, uchovávat nebo jinak používat (ani z části). Propojování (na domácí stránku či jiné stránky včetně framingu) je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti intercore solutions s.r.o.

Obsah webové stránky a materiály

Informace, materiály a služby obsažené na této webové stránce se mohou v průběhu času měnit bez předchozího upozornění. Společnost intercore solutions s.r.o. může kdykoliv přerušit či změnit poskytování informací, produktů nebo služeb zde popisovaných. Jakákoliv datovaná informace je aktuální k danému datu a intercore solutions s.r.o. se nezavazuje a není odpovědná za její aktualizaci a změny. Skutečnost, že intercore solutions s.r.o. poskytuje informaci, produkt nebo službu v rámci webové stránky, neopravňuje nikoho k použití této informace, produktu ani služby, pokud by to bylo zakázáno místní legislativou.

Propojení na jiné webové stránky

Propojení na webové stránky třetích stran je poskytováno výlučně jako spojení poukazující na témata a služby, které mohou být pro uživatele webové stránky užitečné; společnost intercore solutions s.r.o. obsah těchto stránek nijak nekontroluje. Propojení na jiné webové stránky nezakládá odpovědnost za názory, myšlenky, produkty, informace či služby jimi nabízené ani žádné další prohlášení týkající se obsahu těchto stránek. Tato propojení jsou uživateli poskytována pouze za účelem zvýšení uživatelského komfortu. Vy jste sami odpovědni za dodržování podmínek uvedených na těchto stránkách užíváním těchto stránek. intercore solutions s.r.o. neposkytuje žádné záruky přímé nebo odvozené, pokud jde o obsah těchto stránek.

Soukromí a bezpečí

Prostudujte si, prosím, naše podmínky ochrany soukromí, které stanovují, jak společnost intercore solutions s.r.o. shromažďuje, používá a střeží osobní informace uživatelů této webové stránky.

Vyloučení odpovědnosti

S výjimkou všech smluvních vztahů uzavřených mezi Vámi a společností intercore solutions s.r.o., které se váží ke službám a zboží nabízenému na této webové stránce (ty se řídí podmínkami pro dané služby a zboží), intercore solutions s.r.o. není odpovědná za žádné škody (včetně ztráty zisku bez omezení nebo ztráty práva užívání) vyplývající z vašeho užití, zdržení se v užití nebo neschopnosti užití webové stránky, jejího obsahu nebo jakéhokoliv propojení na jinou webovou stránku nebo jinak související s touto webovou stránkou, ani občanskoprávně (včetně nedbalosti).

Změny podmínek

Tyto podmínky mohou doznat občasných změn. Změny budou zveřejněny na této webové stránce a následný přístup bude považován za jejich přijetí uživatelem.

Ukončení užívání

Společnost intercore solutions s.r.o. může ukončit váš přístup a užívání kterékoliv části webové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, pokud porušíte kteroukoliv podmínku užívání nebo i z jiného důvodu. intercore solutions s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit provozování webových stránek kdykoliv, a to bez předchozího upozornění.

Rozhodné právo

Přístup uživatele a užívání webových stránek společnosti intercore solutions s.r.o. a podmínky odmítnutí odpovědnosti se řídí zákony České republiky. Jakýkoliv spor, který nebude vyřešen ve vzájemném jednání, bude rozhodnut českými soudy.